Powiadomienie o zasadach ochrony prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SYNEOS HEALTH NA CAŁYM ŚWIECIE
STANOWISKA HANDLOWE

(Ostatnia aktualizacja: 28 października  2019 r.)

Syneos Health („my”, „nas” lub „Syneos Health”), działając za pośrednictwem swoich podmiotów stowarzyszonych/zależnych zlokalizowanych na całym świecie (łącznie „Spółka”), zobowiązuje się do ochrony prywatności kandydatów i wdrożyła poniższe środki w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Stosowany w niniejszym oświadczeniu termin „Dane Osobowe” oznacza wszystkie informacje, które dotyczą kandydata bezpośrednio lub pośrednio. Dane Osobowe nie obejmują informacji, których nie można wykorzystać do identyfikacji kandydata lub osoby fizycznej, w tym informacji zbiorczych lub anonimowych. Niniejsze oświadczenie w żaden sposób nie ogranicza wykorzystywania przez nas informacji, które nie mogą zidentyfikować osoby fizycznej.

Zakres

Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich Danych Osobowych gromadzonych przez, na rzecz i w imieniu Syneos Health za pośrednictwem portalu kandydatów oraz podczas procesu aplikowania, rekrutacji, wyboru i wdrażania. 

Wpływ innych oświadczeń

Syneos Health wykorzystuje dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności lub warunki, które są dostosowane do różnych sposobów gromadzenia Danych Osobowych przez różne gałęzie lub funkcje Syneos Health. Na przykład Syneos Health udostępnia oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej, w którym opisuje Dane Osobowe, które możemy gromadzić w związku z korzystaniem przez użytkowników z witryn Syneos Health, do których prowadzą linki. Jeśli kandydat otrzyma oświadczenie o ochronie prywatności przekazane w określonym celu, warunki bardziej szczegółowego oświadczenia lub umowy będą regulować jego interakcje z Syneos Health w odniesieniu do tego celu.

Ustalenie administratora danych

Podmiot prawny Syneos Health, który jest administratorem Danych Osobowych kandydata, to spółka zlokalizowana w jego jurysdykcji, z którą współpracował on w celu przekazania swoich Danych Osobowych i/lub inny podmiot prawny Syneos Health, z którym kandydat współpracował w celu przekazania swoich Danych Osobowych (jeśli nie nawiązał kontaktu z lokalnym podmiotem prawnym). Aktualna lista wszystkich podmiotów Syneos Health na całym świecie znajduje się na https:/www.syneoshealth.com/our-office-locations. Z podmiotem Syneos Health działającym jako administrator danych można skontaktować się za pośrednictwem naszego Biura ds. ochrony prywatności, korzystając z informacji kontaktowych podanych w tym oświadczeniu.

Kategorie gromadzonych Danych Osobowych

Podczas procesu aplikowania, rekrutacji, wyboru i wdrażania, Syneos Health może gromadzić lub uzyskiwać Dane Osobowe na temat kandydata. Różne organa regulacyjne określają, jakie informacje stanowią Dane Osobowe, jednak ogólnie mogą one obejmować takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres fizyczny, numer telefonu, adres e-mail, powiązanie ze spółką, historię zatrudnienia i edukacji, historię przeglądania oraz powiązane zainteresowania. Kategorie Danych Osobowych, gromadzonych lub pozyskiwanych na temat kandydata, mogą obejmować:

 • Identyfikatory osobiste, takie jak imię i nazwisko kandydata, nazwa użytkownika, niepowtarzalny identyfikator osobisty, adres IP, data urodzenia, fotografie związane z pracą, adres do korespondencji lub adres zamieszkania, numer ubezpieczenia społecznego lub inny krajowy numer identyfikacyjny oraz podobne identyfikatory; 
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu i dane kontaktowe w nagłych wypadkach; 
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak poziom usług i doświadczenie zawodowe, które mogą obejmować szczegóły dotyczące kwalifikacji, umiejętności, miejsca pracy, doświadczenia, dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia i historię zatrudnienia, informacje o wynagrodzeniu i uprawnieniach do świadczeń; 
 • Historia edukacji i szkoleń, w tym szkoły lub instytucje, do których uczęszczano, ukończone kursy lub szkolenia oraz zdobyte stopnie naukowe lub certyfikaty, nagrody edukacyjne, certyfikaty i licencje, dokumentacja zawodowa i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych;
 • Dane związane z rekrutacją i wynikami, takie jak zawodowe i osobiste kontakty referencyjne, cele, oceny, komentarze, wyniki informacji zwrotnych, historia zawodowa, uprawnienia do ponownego zatrudnienia, sprzęt do pracy, planowanie kariery i sukcesji, umiejętności i kompetencje oraz inne kwalifikacje związane z pracą.
 • Wnioski na temat cech, takich jak umiejętności i predyspozycje.
 • W niektórych jurysdykcjach mogą być również gromadzone informacje takie jak płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne lub status weterana; czy kandydat jest osobą z niepełnosprawnościami, w związku z czym należy dokonać uzasadnionych udogodnień; czy kandydat ma prawo do pracy w kraju, w którym oferowane jest stanowisko oraz jego status pobytu; oraz inne informacje podane przez kandydata w życiorysie lub ujawnione nam podczas procesu aplikowania, rekrutacji, zatrudniania i wdrażania. 

Okresowo Dane Osobowe mogą być łączone z innymi informacjami, na przykład połączenie lokalizacji z imieniem i nazwiskiem kandydata. W przypadku połączenia Danych Osobowych z innymi informacjami, połączone informacje będą traktowane jako Dane Osobowe. Łączenie informacji może pomóc w poprawie kompletności i dokładności Danych Osobowych oraz wykonaniu innych czynności opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub innym oświadczeniu przekazanym kandydatowi. 

Sposób gromadzenia lub pozyskiwania informacji o kandydacie 

Informacje o kandydatach są gromadzone lub pozyskiwane na kilka sposobów.

 • Bezpośrednie interakcje: Dane Osobowe są gromadzone bezpośrednio od kandydata, gdy zdecyduje się przekazać nam swoje Dane Osobowe, na przykład kiedy wypełnia formularz, przesyła dokument lub komunikuje się z nami za pomocą innych środków, takich jak telefon lub e-mail. 
 • Dane ze źródła ogólnodostępnego: Dane Osobowe mogą być również gromadzone z innych źródeł, na przykład z informacji udostępnionych publicznie, takich jak posty w mediach społecznościowych.
 • Korzystanie z technologii: Mogą być również gromadzone Dane Osobowe wynikające z korzystania z technologii, takich jak pliki cookie i inne technologie śledzące. Rejestrowane mogą być pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę kandydata (np. adres IP), kiedy korzysta ze Źródła. 
 • Świadczeniodawcy usług i inne strony trzecie: Gromadzone mogą być informacje od świadczeniodawców usług, którzy przeprowadzają weryfikację danych. Zawartość takich weryfikacji może się różnić w zależności od jurysdykcji, jednak może obejmować weryfikację historii zatrudnienia i edukacji, przestępstw, kontrolę zgodności w oparciu o publicznie dostępne listy obserwacyjne i sankcji oraz informacje zebrane z platform mediów społecznościowych oraz innych publicznie dostępnych źródeł. Informacje o kandydacie mogą być również pozyskiwane od podmiotów świadczących usługi rekrutacji, zajmujących się relokacją, referencji osobistych lub zawodowych oraz byłych pracodawców i kontaktów branżowych.

Oprócz gromadzenia Danych Osobowych mogą być również gromadzone dane statystyczne lub zagregowane, poprzez interakcje i korzystanie z naszego portalu dla kandydatów, które nie ujawniają tożsamości użytkownika ani nie odnoszą się do niego bezpośrednio. Dane Osobowe mogą być na przykład agregowane w celu obliczenia odsetka użytkowników w danym kraju lub mieście. Takie inne informacje mogą obejmować między innymi nieidentyfikujące informacje o przeglądarce i urządzeniu, dane gromadzone przez zautomatyzowane interakcje elektroniczne, takie jak strona odsyłająca, dane o użytkowaniu aplikacji, informacje demograficzne, lokalizacja geograficzna, informacje statystyczne i zagregowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części tego Oświadczenia o ochronie prywatności zatytułowanej “Pliki cookies i inne technologie śledzące”.

Dane Wrażliwe

Zasadniczo nie dążymy do gromadzenia danych wrażliwych (które w niektórych jurysdykcjach są również znane jako szczególne kategorie Danych Osobowych), chyba że jest to wymagane w ramach procesu aplikowania, rekrutacji, wyboru i wdrażania. Termin „Dane Wrażliwe” odnosi się do kategorii danych osobowych określonych w przepisach o ochronie prywatności danych jako wymagające szczególnego traktowania, w tym w pewnych okolicznościach wymagające uzyskania wyraźnej zgody od kandydata. Kategorie te na ogół obejmują informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, sytuacji finansowej, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, członkostwa w związkach zawodowych lub powiązań z nimi, indywidualnych kartotek medycznych i historii choroby, stanu zdrowia fizycznego, psychicznego lub fizjologicznego lub informacji genetycznych bądź biometrycznych, poglądów i aktywności ideologicznej, informacji na temat środków ubezpieczenia społecznego lub postępowań i sankcji administracyjnych lub karnych mających miejsce poza postępowaniem w toku.

Jeśli będziemy chcieli gromadzić dane wrażliwe, zrobimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sposoby wykorzystywania Danych Osobowych

Dane Osobowe są wykorzystywane do wielu celów, w tym do: 

 • umożliwienia użytkownikom korzystania z portalu dla kandydatów Syneos Health; 
 • udzielania odpowiedzi na pytania lub inne prośby kandydatów lub udzielania informacji; 
 • kontaktowania się z kandydatami w sprawie aplikacji o pracę lub innego potencjalnego zatrudnienia, do którego kandydat może mieć odpowiednie umiejętności, lub w sprawie istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub powiązanych politykach; 
 • ulepszenia portalu dla kandydatów oraz do wewnętrznych celów biznesowych; 
 • dostosowania możliwości korzystania z portalu dla kandydatów i/lub innego dostosowania treści wyświetlanych podczas odwiedzania naszych stron internetowych; 
 • dostarczenia informacji o Syneos Health, które mogą zainteresować kandydata; 
 • kontaktu z kandydatem w celu uzyskania odpowiedzi na ankiety lub kwestionariusze; 
 • prowadzenia, obsługi i administrowania portalem dla kandydatów oraz zarządzania naszą pulą kandydatów; 
 • zbierania informacji, które musimy uzyskać od organów regulacyjnych podczas procesu aplikowania, rekrutacji, wyboru i wdrażania; 
 • w stosownych przypadkach, do przeprowadzenia wywiadów, oceny przydatności kandydata na dane stanowisko; ułatwienia procesu zatrudniania i wdrażania; 
 • przeprowadzania na bieżąco kontroli w oparciu o ogólnodostępną listą obserwacyjną i sankcji; oraz 
 • do innych celów w uzasadniony sposób związanych z podaniem o pracę lub w inny sposób ujawnionych w momencie przekazania nam Danych Osobowych.

Opisane wyżej przetwarzanie danych może odbywać się zarówno elektronicznie, jak w formie papierowej.

Ujawnianie danych stronom trzecim

Możemy udostępniać Dane Osobowe spółkom grupy Syneos Health i stronom trzecim, w sposób opisany poniżej.

 • Firmy i osoby, które dla nas pracują: Zawieramy umowy z innymi firmami i osobami, aby ułatwić zarządzanie procesem aplikowania, rekrutacji, wyboru i wdrażania. Możemy na przykład udostępniać niektóre z naszych aplikacji na komputerach innej firmy, zatrudniać konsultantów technicznych do prowadzenia naszych witryn, współpracować z firmami, które zapewniają obsługę klienta, wsparcie w zakresie rekrutacji, weryfikację danych, usługi relokacji i inne usługi związane z procesem aplikowania, rekrutacji, wyboru i wdrażania. Ponadto możemy weryfikować tożsamość kandydatów i inne informacje w dostępnych bazach danych. Firmy te mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych Danych Osobowych przechowywanych na temat kandydatów, tak aby zapewnić im możliwość świadczenia usług. Inne firmy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu za pośrednictwem swoich stron internetowych lub aplikacji. Wymagamy, aby firmy te nie wykorzystywały informacji o kandydatach w żadnym innym celu niż wypełnianie swoich zobowiązań wobec nas. Wymagamy również, aby zachowały one poufność Danych Osobowych kandydatów i przestrzegały obowiązujących przepisów. Standardową procedurą stosowaną w Syneos Health jest (i) przeprowadzanie uzasadnionej i odpowiedniej analizy due diligence naszych dostawców usług; oraz (ii) uzyskanie pisemnego zobowiązania dotyczącego przetwarzania Danych Osobowych, w tym zobowiązania usługodawcy do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w sposób zgodny z naszymi zaleceniami; zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych; i nieprzechowywania Danych Osobowych w sytuacji, gdy nie będą już wymagane do wykonania usług. Szczegółowe informacje o usługodawcach i krajach, w których mają swoją siedzibę, można uzyskać w Syneos Health, kontaktując się z Globalnym Specjalistą ds. Prywatności i Ochrony Danych. Kandydat odpowiada za udzielenie wszelkich dodatkowych zezwoleń, które zostaną przyznane świadczeniodawcom innych usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki firm zajmujących się rekrutacją, które kandydat bezpośrednio zaangażował i od których otrzymaliśmy jego dane.
 • Transfery biznesowe: W przypadku przeniesienia jednostki biznesowej lub składnika aktywów (np. strony internetowej Syneos Health) do innej firmy, zgromadzone Dane Osobowe możemy przekazać odpowiedniej stronie trzeciej.
 • Wymogi prawne: Rezerwy Syneos Health mogą przekazywać Dane Osobowe organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych. Możemy ujawnić działania lub informacje o kandydacie, gdy według własnego uznania zdecydujemy, że jest to konieczne lub odpowiednie, w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa, do celów wymiaru sprawiedliwości, w związku z naruszeniem własności intelektualnej lub innymi działaniami, które są niezgodne z prawem lub mogą narazić nas lub kandydata na odpowiedzialność prawną. 
 • W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób: Możemy ujawnić informacje, jeżeli według naszego uznania może to być konieczne, aby zapobiec śmierci lub poważnym obrażeniom osób.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

W niektórych jurysdykcjach, takich jak państwa członkowskie Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzamy Dane Osobowe:

 • W celu zrealizowania umów zawartych z kandydatem lub podjęcia na jego żądanie odpowiednich kroków przed zawarciem takiej umowy;
 • W celu wywiązania się z obowiązku prawnego, takiego jak rozważenie wprowadzenia uzasadnionych zmian w środowisku pracy, koniecznych ze względu na niepełnosprawność, lub przestrzegania przepisów o równych szansach w zatrudnieniu;
 • Ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe, takie jak ocena i zarządzanie siłą roboczą, które będą oceniane w powiązaniu z konkretnym wykorzystaniem Danych Osobowych;
 • Za zgodą kandydata (lub, jeśli będzie to wymagane do przetwarzania Danych Wrażliwych, za jego wyraźną zgodą), której zażądamy i która zostanie przekazana za pośrednictwem Źródeł lub w inny sposób.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody lub wyraźnej zgody kandydata, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę w całości lub w części. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać Danych Osobowych do celu(-ów), na jakie pierwotnie kandydat wyraził zgodę, chyba że będą istniały istotne uzasadnione powody do przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą (np. w celu spełnienia obowiązku prawnego) lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kandydat ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu i w takim przypadku nie będziemy już przetwarzać jego Danych Osobowych do takich celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przyszłe przetwarzanie Danych Osobowych, możemy nie być w stanie skontaktować się z kandydatem lub wchodzić z nim w interakcje zgodnie z pierwotnym planem, kiedy po raz pierwszy wyraził on zgodę.

Transfery transgraniczne

Syneos Health prowadzi działalność międzynarodową, a Dane Osobowe kandydata mogą być przekazywane, uzyskiwane i przechowywane globalnie, jeśli będzie to konieczne do zastosowań określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w innym oświadczeniu lub umowie dostarczonej kandydatowi. Podjęliśmy środki w celu ochrony poufności, integralności, dostępności i bezpieczeństwa Danych Osobowych podczas ich przekazywania. Korzystając z portalu dla kandydatów (i jeśli jest to wymagane prawem), kandydat wyraża zgodę na przekazywanie informacji do krajów poza krajem zamieszkania.

W przypadku kandydatów z Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii:

Niektóre podmioty Syneos Health (Syneos Health Clinical, Inc., Syneos Health, LLC, Inventiv Clinical, LLC, Inventiv Health Clinical Research Services, LLC, and Inventiv Health Clinical, LLC) przestrzegają programu Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA („Tarcza Prywatności”) określone przez Amerykański Departament Handlu w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych Osobowych przekazywanych, odpowiednio, z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności. Te podmioty(wyżej wymienione) poświadczyły Departamentowi Handlu, że przestrzegają zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich informacji. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o Tarczy Prywatności.

W zakresie, w jakim Dane Osobowe kandydata są udostępniane usługodawcom lub innym stronom trzecim przetwarzającym Dane Osobowe w naszym imieniu, zlokalizowanym poza krajem zamieszkania kandydata, naszą praktyką jest zawieranie odpowiednich umów wymagających od takich stron trzecich przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Przechowywanie i usuwanie danych

Kiedy kandydat utworzy konto kandydata, Syneos Health zachowa jego Dane Osobowe w swoim systemie śledzenia kandydatów. W czasie gdy informacje o kandydacie są aktywne i dostępne, może on nadal być brany pod uwagę na inne stanowiska w Syneos Health. Jego Dane Osobowe zostaną usunięte zgodnie z praktykami firmy w zakresie przechowywania danych. W przypadku zatrudnienia przez Syneos Health, informacje o kandydacie zostaną zachowane jako część informacji, które przetwarzamy o nim w związku z zatrudnieniem. 

Ochrona informacji

Firma Syneos Health dba o bezpieczeństwo Danych Osobowych kandydatów. Stosujemy uzasadnione ze względów komercyjnych fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia, które zostały opracowane w celu ochrony Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Jednak niezależnie od naszych starań i urządzenia, z którego kandydat korzysta w celu uzyskania dostępu do portalu dla kandydatów lub innych zasobów internetowych, osoby trzecie mogą bezprawnie przechwycić lub uzyskać dostęp do transmisji lub prywatnej komunikacji przez niezabezpieczoną transmisję.

Pliki cookie i inne technologie śledzące

Portal dla kandydatów i/lub osoby trzecie mogą wykorzystywać „pliki cookie”, „sygnały nawigacyjne w sieci Web”, skrypty, tagi, lokalne współdzielone obiekty (pliki cookie Flash), sygnały nawigacyjne w lokalnym magazynie danych (HTML5) i inne podobne technologie śledzenia (łącznie „Technologie Śledzenia”) w celu automatycznego zbierania informacji od kandydata podczas korzystania ze Źródeł, przeglądania stron internetowych Syneos Health i sieci. Takie Technologie Śledzenia pomagają nam dostosować nasze treści, gromadzić dane statystyczne i zrozumieć sposób korzystania ze strony internetowej i internetu, ulepszać lub dostosowywać treści, oferty lub reklamy za pośrednictwem Źródeł, personalizować doświadczenia kandydatów w odniesieniu do Źródeł (na przykład, aby rozpoznać użytkownika po nazwisku w chwili powrotu na stronę Syneos Health), zapisać hasło użytkownika w obszarach chronionych hasłem, zapisać ustawienia odtwarzania wideo online, umożliwić nam oferowanie programów lub usług, które mogą zainteresować użytkowników, dostarczać odpowiednie reklamy/ogłoszenia, prowadzić i administrować Źródłami oraz są wykorzystywane do innych celów opisanych w części „Sposoby wykorzystania informacji” w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  

Technologie Śledzenia zbierają dane „analizy strumienia kliknięć” i inne informacje dotyczące korzystania z portalu dla kandydatów, takie jak odwiedziny na stronie, korzystanie z naszych funkcji i preferencji, mogą także zbierać dane o adresie IP lub inne identyfikatory unikalne dla urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Źródeł („Identyfikator”). Identyfikator może zostać automatycznie przypisany do urządzenia, którego kandydat używa do uzyskania dostępu do portalu dla kandydatów. Korzystając z portalu dla kandydatów, zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i w inny sposób, kandydat potwierdza, rozumie i niniejszym zgadza się na śledzenie swoich działań związanych z przeglądaniem i korzystanie z portalu dla kandydatów za pośrednictwem takich technologii.

Pliki cookie

„Pliki cookie” to pliki tekstowe, które witryna internetowa może wysłać na urządzenie użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, które są następnie wykorzystywane do identyfikacji urządzenia przez stronę internetową. Pliki cookie można podzielić na „sesyjne” (przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki), które pomagają efektywnie poruszać się po naszych Źródłach podczas wizyty na stronie, a także „trwałe” (przechowywane przez dłuższy czas, nawet po zamknięciu przeglądarki), które zapamiętują istotne informacje, takie jak preferencje językowe. Portal dla kandydatów Syneos Health może wykorzystywać zarówno pliki cookie na poziomie sesji, jak i trwałe.

Pliki cookie mogą być również „własnymi plikami cookie”, które są umieszczane przez właściciela witryny na stronie internetowej lub „obcymi plikami cookie”, które należą do jednej strony, a są umieszczane na witrynie internetowej drugiej strony. Na portalu dla kandydatów możemy wykorzystywać zarówno własne, jak i obce pliki cookie. Niektóre używane przez nas obce pliki cookie dotyczą technologii śledzenia, na które mamy licencje od stron trzecich, w tym Adobe Experience Cloud i Google Analytics. Firmy te używają kodu programowego do zbierania informacji o interakcji użytkownika z naszymi witrynami, takich jak odwiedzane strony, klikane linki i czas przebywania w naszych witrynach.

Więcej informacji na temat plików cookie, w tym sposobów zarządzania nimi, można znaleźć w Wszystko o plikach cookie.

Inne technologie śledzenia

Korzystamy również z innych technologii do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z portalu dla kandydatów, w celu dostosowania naszych treści, gromadzenia danych statystycznych i zrozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej i internetu, ulepszania lub dostosowywania treści, ofert lub reklam za pośrednictwem portalu dla kandydatów, personalizacji doświadczeń w odniesieniu do portalu dla kandydatów (na przykład, aby rozpoznać użytkownika po nazwisku w chwili powrotu do portalu), zapisania hasła użytkownika w obszarach chronionych hasłem, zapisania ustawień odtwarzania wideo online, umożliwienia nam oferowania programów lub usług, które mogą zainteresować użytkowników, prowadzenia i administrowania portalem dla kandydatów oraz do innych celów opisanych w części „Sposoby wykorzystania informacji”. Przykładowe technologie śledzenia obejmują:

 • „Sygnały nawigacyjne w sieci Web” (znane również jako tagi obrazu, gify lub robaki sieci Web), w tym piksele konwersji, to małe fragmenty kodu służące do gromadzenia danych reklamowych. Mogą policzyć wyświetlenia strony lub pomóc nam zrozumieć, na przykład, czy wysyłane przez nas e-maile zostały otwarte lub czy kliknięto w określone linki. Jak wspomniano powyżej, sygnały nawigacyjne często działają w połączeniu z plikami cookie. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje plików cookie były powiązane z jego wizytami, może wyłączyć pliki cookie w przeglądarce. Wizyta zostanie wówczas wykryta, jednak nie będzie powiązana z informacjami przechowywanymi w plikach cookie.
 • Lokalne obiekty współdzielone (np. pliki cookie typu Flash) i lokalny magazyn danych (np. HTML5) mogą być wykorzystywane do przechowywania informacji o treści i preferencjach. Plikami cookie typu Flash można zarządzać klikając tutaj. Przeglądarka użytkownika może oferować ustawienia wyłączające HTML5.

Portal dla kandydatów nie rozpoznaje automatycznych instrukcji „nie śledź”. Można jednak dostosować preferencje prywatności swojej przeglądarki internetowej odnośnie korzystania z większości plików cookie. Za pomocą ustawień prywatności w przeglądarce można na przykład usunąć istniejące pliki cookie i zablokować umieszczanie przyszłych plików cookie na urządzeniu. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się zablokować plików cookie, portal dla kandydatów może wydawać pliki cookie podczas odwiedzania naszej witryny lub klikania przesłanego kandydatowi łącza e-mail, nawet jeśli wcześniej usunął on nasze pliki cookie. Usunięcie lub zablokowanie plików cookie przez kandydata może wpłynąć na komfort korzystania z portalu dla kandydatów, ponieważ niektóre funkcje mogą nie działać. Oprócz usuwania lub blokowania plików cookie można również zarządzać preferencjami co do plików cookie u producenta plików cookie. Można na przykład zrezygnować z Google Analytics klikając tutaj. Można zrezygnować z Adobe Experience Cloud klikając tutaj

Prawa przysługujące podmiotowi danych

W niektórych jurysdykcjach (na przykład w państwach członkowskich Unii Europejskiej) kandydatowi mogą przysługiwać określone prawa do jego Danych Osobowych, pod pewnymi warunkami i z pewnymi wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach. Prawa te mogą obejmować:

 • Prawo do żądania potwierdzenia, czy Dane Osobowe kandydata są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, to kandydatowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i niektórych informacji na ich temat.
 • Prawo do wprowadzenia poprawek w swoich Danych Osobowych, w przypadku gdy są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych w określonych okolicznościach.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych, na przykład w sytuacji, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
 • Prawo do ograniczenia dalszego przetwarzania Danych Osobowych.
 • Prawo do zażądania, aby nie być podmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące kandydata lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa (obecnie nie stosujemy takiego przetwarzania, a przed wdrożeniem tego powiadomimy o tym).
 • Prawo do zażądania Danych Osobowych w celu przesłania do lub bezpośredniego przekazania innemu administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Przed spełnieniem takich żądań wynikających z przysługujących praw, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości kandydata, tak aby chronić prywatność i bezpieczeństwo jego Danych Osobowych. Należy pamiętać, że do zaktualizowania informacji o koncie i usunięcia swoich informacji z puli kandydatów można również wykorzystać narzędzia dostępne na portalu dla kandydatów. 

Korzystanie ze swoich praw lub zgłaszanie obaw

W przypadku pytań dotyczących przetwarzanych przez nas Danych Osobowych lub pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z przysługujących praw do Danych Osobowych, należy skontaktować się z Globalnym Specjalistą ds. Prywatności i Ochrony Danych w Syneos Health na adres:

Do wiadomości: Privacy Office
Syneos Health
1030 Sync Street
Morrisville, NC 27560
Stany Zjednoczone

         Do wiadomości: Privacy Office
         Syneos Health
         Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road,
         Farnborough, Hants, GU14 7BF
         Wielka Brytania

Można się również z nami skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres data.privacy@syneoshealth.com.

Jak można rozwiązać spór lub skargę

Wszelkie pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące wykorzystywania Danych Osobowych należy kierować do Globalnego Specjalisty ds. Prywatności i Ochrony Danych w Syneos Health, korzystając z informacji kontaktowych przedstawionych powyżej.

Osoby mieszkające w określonych jurysdykcjach, takich jak Unia Europejska, mają również prawo wnieść skargę do lokalnego organu regulacyjnego dotyczącą gromadzenia lub wykorzystywania swoich Danych Osobowych. W Unii Europejskiej można kontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii, które wyznaczyliśmy na nasz Wiodący Organ Nadzorczy. Można również skontaktować się z Organem Nadzorczym właściwym dla danego państwa członkowskiego.

Zmiany w treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Oświadczenie to może być okresowo aktualizowane. Po wprowadzeniu zmian w oświadczeniu, zmieniona zostanie również data „Ostatniej aktualizacji” widoczna na górze oświadczenia. W przypadku istotnych zmian w tym oświadczeniu, powiadomimy o tym wysyłając wiadomość email. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego oświadczenia, tak aby być na bieżąco informowanym o sposobach wykorzystywania informacji i być świadomym wszelkich wprowadzanych w nich zmianach. Dalsze korzystanie z portalu dla kandydatów Syneos Health po opublikowaniu zmienionego oświadczenia oznacza zgodę na zaakceptowanie takich zmian. Wszelkie zmiany w niniejszym oświadczeniu wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

Czy chciałbyś dołączyć do Syneos Health? Skontaktuj się