OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2019 r.

Firma Syneos Health (łącznie „my”, „nas”, „nasz/nasza/nasze” lub „Firma”) dąży do ochrony prywatności swoich Współpracowników („Pan/Pani/Państwo” lub „Pana/Pani/Państwa”) i wdrożyła określone poniżej środki w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. W niniejszym zawiadomieniu wyjaśniono, w jaki sposób Firma gromadzi i w dalszy sposób przetwarza Państwa Dane Osobowe. Niniejsze zawiadomienie nie tworzy umowy o pracę.

Istotne pojęcia

W niniejszym zawiadomieniu poniższe pojęcia oznaczają co następuje:

 • Współpracownicy: osoby zatrudnione lub zakontraktowane przez Administratora danych.
 • Administrator danych: podmiot Firmy odpowiedzialny, samodzielnie lub w połączeniu z innym podmiotem, za podejmowanie decyzji dotyczących celu i środków przetwarzania Państwa Danych Osobowych. Aktualna lista wszystkich podmiotów Syneos Health na całym świecie znajduje się na https:/www.syneoshealth.com/our-office-locations. Z podmiotem Syneos Health działającym jako administrator danych można skontaktować się za pośrednictwem naszego Biura ds. ochrony prywatności, korzystając z informacji kontaktowychpodanych w tym oświadczeniu.
 • Dane Osobowe: informacje dotyczące Państwa, które przetwarzamy w związku z Państwa zatrudnieniem lub zaangażowaniem przez Administratora danych. Dane Osobowe obejmują informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają identyfikację, jak również wszelkie inne informacje, które można we względnie prosty sposób powiązać z Państwem. Dane Osobowe nie obejmują danych, na podstawie których nie można Państwa zidentyfikować. W przypadkach gdy definicja Danych Osobowych w niniejszym zawiadomieniu jest sprzeczna z lokalnymi przepisami o prywatności, kontrolę sprawują lokalne przepisy o prywatności.
 • Przetwarzanie: każde działanie przeprowadzane w odniesieniu do Danych Osobowych lub zestawów Danych Osobowych, niezależnie od tego czy wykonywane w sposób zautomatyzowany, takie jak: (i) gromadzenie, (ii) nagrywanie, (iii) organizowanie, (iv) strukturyzacja, (v) przechowywanie, (vi) adaptacja lub zmiana, (vii) pobieranie, (viii) konsultowanie, (ix) wykorzystywanie, (x) ujawnianie przez transmisję, (xi) rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, (xii) synchronizowanie lub łączenie, (xiii) ograniczanie, (xiv) wymazywanie lub niszczenie.
 • Kategorie Specjalne Danych Osobowych: pewne kategorie Danych Osobowych, podlegające Specjalnej ochronie na mocy prawa i które: (i) ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych; (ii) obejmują przetwarzanie danych genetycznych lub danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej; (iii) dotyczą zdrowia (w tym informacji o niepełnosprawności), życia seksualnego lub orientacji seksualnej; lub (iv) są w inny sposób wyznaczone jako Kategorie Specjalne zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane Osobowe gromadzone przez Firmę

Gromadzimy Dane Osobowe bezpośrednio od Państwa, na przykład, przy wypełnianiu formularza, dostarczaniu nam dokumentu lub przekazywaniu informacje o sobie. Możemy również gromadzić informacje od stron trzecich, w tym z publicznych baz danych, platform mediów społecznościowych, referencji zawodowych, od firm rekrutacyjnych, wcześniejszych pracodawców, gdy udostępniają nam referencje dotyczące zatrudnienia, ze stron internetowych z ofertami pracy używanych do ubiegania się o pracę u nas, lub od firm dokonujących prześwietlenia życiorysu lub prowadzących ciągłe kontrole zgodności, np. dotyczące sankcji lub list obserwacyjnych. Przykłady Danych Osobowych, które możemy gromadzić, obejmują:

 • dane demograficzne i dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, narodowość, rasa, adres domowy, data urodzenia, płeć, fotografie związane z pracą, numer telefonu, adres e-mail, dane do kontaktu w nagłych wypadkach,
 • wydane przez władze numery identyfikacyjne, takie jak numery paszportów, numery ubezpieczenia socjalnego, krajowe numery identyfikacyjne, numery praw jazdy lub inne numery identyfikacyjne do celów płacowych, administracyjnych i związane z prawem do podejmowania pracy,
 • informacje dotyczące pracy, takie jak CV, staż, data zatrudnienia, data promocji, informacje dotyczące zakończenia zatrudnienia, miejsce pracy, identyfikator zatrudnienia, przebieg pracy, absencje z powodu urlopu i innych powodów, i dane kontraktowe,
 • informacje o wykształceniu i szkoleniach, takie jak historia edukacji i szkoleń, osiągnięcia edukacyjne, stopnie naukowe, zaświadczenia i licencje, transkrypty, dokumentacja zawodowa i udział w szkoleniach zakładowych,
 • dane związane z rekrutacją i osiąganymi wynikami, takie jak cele, oceny, komentarze, wyniki z opinii zwrotnych, przebieg kariery zawodowej, wyposażenia w pracy, planowanie kariery i sukcesji kadrowej, umiejętności i kompetencje oraz inne kwalifikacje zawodowe,
 • informacje uwierzytelniające i dostępowe, takie jak adres e-mail Firmy, nazwy użytkownika, hasła i numer karty dostępu oraz informacje związane z korzystaniem z zasobów Firmy, takie jak wiadomości poczty głosowej, wiadomości e-mail, pisma, dzienniki audytów i dane dostępu oraz inne materiały i korespondencja tworzone, przechowywane lub przesyłane za pomocą komputerów, sieci lub sprzętu komunikacyjnego będącego własnością lub udostępnionego przez Firmę,
 • wydatki i informacje dotyczące podróży, takie jak informacje o podróży służbowej i innych wydatkach biznesowych,
 • Państwa potwierdzenie i zgoda dotyczące różnych polityk Firmy,
 • informacje gromadzone za pośrednictwem naszego systemu zabezpieczeń, takie jak informacje biometryczne i obrazy twarzy osoby przebywającej w obiektach Firmy zarejestrowane przez system kamer oraz obrazy z systemu kontroli dostępu dotyczące osoby przebywającej w obiektach Firmy,
 • informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienia przestrzegania przepisów i zarządzania ryzykiem, w zakresie dozwolonym prawem, takie jak: dokumentacja postępowania dyscyplinarnego, raporty z prześwietlenia życiorysu, dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony, historia kredytowa i kryminalna, wyniki badań na obecność narkotyków i alkoholu, status imigracyjny, prawo do podejmowania pracy, status wizowy i pobytowy, status służby wojskowej, informacje o rejestracji pojazdu i historia prowadzenia pojazdu,
 • informacje związane z płacą i wypłatami lub świadczeniami, takie jak informacje o wynagrodzeniach i ubezpieczeniach, rentach, osobach pozostających na utrzymaniu, identyfikatory lub numery podatkowe wydane przez władze, dane rachunku bankowego, rozmiar odzieży (na przykład, w celu zapewnienia niektórym pracownikom ubrań roboczych lub innej odzieży), stan cywilny i dane świadczeniobiorcy oraz informacje o świadczeniach związanych z zatrudnieniem (w tym płeć, wiek, obywatelstwo i dane paszportowe małżonka, małoletnich dzieci oraz innych kwalifikujących się osób pozostających na utrzymaniu i świadczeniobiorców),
 • informacje niezbędne do spełnienia określonych wymogów prawnych, wydania świadczeń, dostosowania środowisk pracy i oceny zdolności do pracy, takie jak dane dotyczące zdrowia, raporty z badań lekarskich, informacje o ograniczeniach fizycznych, stanach chorobowych lub chorobie, historia chorób zakaźnych, a także informacje związane ze zdrowiem osobistym i/lub fizycznym (w tym ogólne wskaźniki zdrowia, takie jak wzrost i waga, w razie potrzeby), oraz
 • inne informacje przekazane nam informacje, takie jak informacje zwrotne i ankiety, w których podają Państwo swoje dane identyfikacyjne.

Tam, gdzie jest to niezbędne i dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy również przetwarzać Kategorie Specjalne Danych Osobowych, takie jak dane dotyczące zdrowia (zob. „Przetwarzanie kategorii Specjalnych danych Osobowych”).

Podstawa prawna i cele przetwarzania

W niektórych krajach, takich jak państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwajcaria i Wielka Brytania (po wystąpieniu z UE), musimy informować Państwa o podstawach prawnych i celach, dla których Firma przetwarza Dane Osobowe:

 • Aby podpisać, lub przygotować się do podpisania z Państwem umowy. Firma może przetwarzać Dane Osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umów z Państwem. Na przykład, możemy przetwarzać Dane Osobowe w celu: (i) rekrutacji, zatrudniania i stałego zarządzania personelem; (ii) rozpatrywania podań o pracę; (iii) planowania nakładów siły roboczej (w tym koordynowania z osobami trzecimi); (iv) w celu zarządzania siłą roboczą; (v) przetwarzanie listy płac; (vi) zarządzania wypłatami i świadczeniami; (vii) planowania awansów i sukcesji oraz zarządzania wydajnością pracy; oraz (viii) zapewnienia możliwości kształcenia się i rozwoju oraz szkoleń.
 • Aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych. Firma musi przestrzegać przepisów prawa obowiązujących na terenie, na którym prowadzi działalność, i możemy przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z takimi przepisami. Na przykład, możemy być zobowiązani do zastosowania się do żądań organów ścigania lub w związku z kontrolą organów regulacyjnych lub postępowaniem prawnym; możemy być zobowiązani do przekazania Danych Osobowych organom podatkowym lub innym organom rządowym; możemy być zobowiązani do prowadzenia ciągłego sprawdzania zgodności z publicznie dostępnymi listami obserwacyjnymi i listami sankcji; lub możemy być zobowiązani do przestrzegania wymogów, w tym dotyczących zgodności z kontrolą eksportu.
 • W celu promowanie relacji z naszym personelem, bezpieczeństwa naszej sieci i innych uzasadnionych interesów biznesowych. Firma może przetwarzać Dane Osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów biznesowych, z wyjątkiem przypadków, w których byłoby to nadrzędne w stosunku do interesów, praw i swobód Państwa. Na przykład, możemy przetwarzać Dane Osobowe: (i) w celu prowadzenia działalności i uzyskiwania korzyści biznesowych; (ii) angażowania się w zarządzanie miejscem pracy, takie jak: programy dotyczące podróży i wydatków oraz wewnętrzne programy bezpieczeństwa i higieny pracy; (iii) do przydziału pracy; (iv) w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i terenów Firmy, jak również komputerów, systemów i sieci Firmy; (v) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; (vi) w celu zarządzania przestrzeganiem zobowiązań prawnych i umownych, w tym udziałem sponsorów/osób trzecich w audytach; (vii) w celu prowadzenia katalogów wewnętrznych; (viii) do przeprowadzania ankiet dotyczących zatrudnienia i do ogólnego zarządzania zatrudnieniem; (ix) do zarządzania raportowaniem wewnętrznym; (x) w celu przeprowadzania audytów wewnętrznych; (xi) w celu ochrony Firmy, jej pracowników i społeczeństwa przed uszczerbkiem na zdrowiu, kradzieżą, odpowiedzialnością prawną, oszustwem, nadużyciami lub zagrożeniem bezpieczeństwa naszych sieci, komunikacji, systemów, urządzeń i infrastruktury; (xii) w celu świadczenia usług, utrzymywania zasad ładu korporacyjnego i dokonywania przejęć; (xiii) do prowadzenia ciągłego sprawdzania zgodności z publicznie dostępnymi listami obserwacyjnymi i listami sankcji; oraz (xiv) do innych zwyczajowych celów związanych z prowadzeniem działalności.
 • Za Państwa zgodą. W szczególnych i ściśle określonych okolicznościach możemy polegać na Państwa zgodzie na przetwarzanie Danych Osobowych. Przykłady obejmują udział w dobrowolnych programach oferowanych przez Firmę.

Od czasu do czasu Firma może gromadzić anonimowe, zagregowane lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację dane, wykorzystywane i udostępniane do analiz siły roboczej i biznesu oraz do innych zgodnych z prawem celów biznesowych. Takie anonimowe, zagregowane lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację dane nie są uważane za Dane Osobowe i nie podlegają niniejszemu oświadczeniu.

Przetwarzanie Kategorii Specjalnych Danych Osobowych

Firma może przetwarzać Kategorie Specjalne Danych Osobowych za Państwa wyraźną zgodą lub gdy jest to wymagane od Firmy lub dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Przykłady sytuacji, w których prawo zezwala Firmie na przetwarzanie Kategorii Specjalnych Danych Osobowych obejmują przypadki, w których przetwarzanie dotyczy Danych Osobowych, które zostały wyraźnie upublicznione, lub gdy takie przetwarzanie jest konieczne aby:

 • wypełniać zobowiązania i korzystać ze szczególnych uprawnień Firmy lub Państwa dotyczących przepisów dotyczących zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych oraz ochrony socjalnej, w zakresie dozwolonym prawem,
 • chronić żywotne interesy Państwa lub innej osoby, w przypadku fizycznej lub prawnej niezdolności Państwa do wyrażenia zgody,
 • ustanawiać, dochodzić lub chronić roszczenia prawne,
 • ocenić zdolność do pracy, w zakresie dozwolonym prawem.

Prawo do wycofania zgody

W niektórych krajach w pewnych okolicznościach kandydat może być uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie przez Firmę Danych Osobowych, jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody kandydata. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie będziemy już przetwarzać Danych Osobowych do celu(-ów), na jakie pierwotnie kandydat wyraził zgodę, chyba że będą istniały istotne uzasadnione powody do przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą (np. w celu spełnienia obowiązku prawnego) lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania przez Firmę Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, kandydat ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu i w takim przypadku nie będziemy już przetwarzać jego Danych Osobowych do takich celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Firma nie stosuje obecnie przetwarzania zautomatyzowanego, w tym profilowania, które przynosi skutki prawne dotyczące kandydata lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa. Przykładowo, pomimo że Firma może stosować technologię w prowadzeniu działalności, aby ustalić kto zostanie zatrudniony, otrzyma awans lub zostanie zwolniony Firma nie polega wyłącznie na zautomatyzowanych algorytmach.

Monitorowanie

Firma stosuje procedury zabezpieczeń w swoich sieciach, systemach, aplikacjach i zasobach oraz w swoich obiektach. Firma monitoruje korzystanie z takiej infrastruktury w celu ochrony bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji; w celu ochrony poufnych i zastrzeżonych informacji; w celu zapobiegania i dochodzenia zarzutów dotyczących uszczerbku na zdrowiu, kradzieży, oszustwa, nadużycia lub innych działań powodujących możliwą odpowiedzialność prawną. Wykorzystanie komputerów i systemów Firmy może być monitorowane w sposób określony w Polityce w zakresie bezpieczeństwa informacji Firmy (Polityka Firmy 101). W pewnych miejscach Firma może do monitorowania swoich obiektów wykorzystywać również telewizję przemysłową. Wszelkie monitorowanie obiektów, systemów lub zasobów przez Firmę jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sposób, w jaki Firma zabezpiecza Dane Osobowe

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Danych osobowych przed utratą lub przypadkową, sprzeczną z prawem lub nieupoważnioną zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Firma zachowa Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym przez okres wymagany do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, rachunkowych lub sprawozdawczych, którym podlegamy. Przykładowo, Firma może być zobowiązana do zachowania Danych Osobowych w związku z postępowaniem sądowym, dochodzeniami i procedurami, lub do przestrzegania okresu zachowywania określonego w lokalnych wymogach prawa.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych Osobowych, weźmiemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych; potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Danych Osobowych; cele, dla których przetwarzaliśmy Dane Osobowe i możliwość osiągnięcia tych celów innymi sposobami; oraz obowiązujące wymogi prawa.

Ujawnienia Danych Osobowych

Firma może ujawnić Dane Osobowe działom Firmy innym niż Dział Zasobów Ludzkich, takim jak Dział Prawny, Dział Finansowy i Dział Informatyczny, a także innym podmiotom grupy Firmy i osobom trzecim dla celów określonych w niniejszej Informacji.

Strony, którym ujawniamy Państwa Dane Osobowe to między innymi:

 • firmy należące do grupy spółek Syneos Health,
 • wspólne przedsiębiorstwa, podwykonawcy, zleceniobiorcy lub dostawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, tacy jak sponsorzy, profesjonalni doradcy (audytorzy, konsultanci, prawnicy, księgowi i inne osoby trzecie, które wymagają informacji w trakcie świadczenia usług), dostawcy usług relokacyjnych, dostawcy usług prześwietlania życiorysu, podmioty przetwarzające listy płac, biura podróży, dostawcy świadczeń, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy aplikacji biznesowych i inni usługodawcy, a także firmy prawnicze, rachunkowe i inne firmy świadczące usługi profesjonalne,
 • klienci oraz potencjalni klienci, tacy jak sponsorzy, podczas poszukiwania możliwości biznesowych i świadczenia naszych usług (na przykład biografia firmowa może zostać udostępniona na naszej stronie internetowej lub w innych publicznie dostępnych materiałach do marketingu i komunikacji w ramach działań marketingowych),
 • nowo utworzoną lub nabytą organizację, jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, sprzedaż lub transfer części lub całości swojej działalności,
 • każdego odbiorcę, gdy Firma jest do tego zobowiązana, na przykład przez nakaz sądowy lub przepisy prawa.

Jeśli Firma ujawni Dane osobowe dostawcom zewnętrznym (tzw. „podmiot przetwarzający”), Firma opracowała procesy i procedury mające na celu zapewnienie, że: (i) zostaje wybrany właściwy podmiot przetwarzający, (ii) podmiot przetwarzający będzie obsługiwać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Firmy, (iii) podmiot przetwarzający jest umownie zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Danych Osobowych oraz (iv) podmiot przetwarzający nie zachowuje Danych Osobowych po zakończeniu świadczenia usług (z wyjątkiem przypadku określonego poniżej). Szczegółowe informacje dostawców usług dla Firmy i krajów, w których prowadzą działalność, można uzyskać, kontaktując się z globalnym Specjalistą ds. prywatności i ochrony danych. 

Kandydat odpowiada za udzielenie wszelkich dodatkowych zezwoleń, które zostaną przyznane podmiotom przetwarzającym inne usługi. Należy zauważyć, że Firma i podmioty przetwarzające mogą korzystać z Danych Osobowych w formie zanonimizowanej (tzn. w formie, w której nie można określić tożsamości) dla innych celów nieokreślonych powyżej, w tym podczas opracowywania i testowania produktów i usług.

Międzynarodowe transfery Danych Osobowych

Ze względu na globalny charakter działalności Firmy, Firma może przekazywać Dane Osobowe do miejsc, w których przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie być uważane przez organy regulacyjne w Państwa lokalizacji za zapewniające taki sam poziom ochrony. Podjęliśmy działania, aby chronić poufność, integralność, dostępność i bezpieczeństwo Danych Osobowych, kiedy są przekazywane, i podjęliśmy kroki mające na celu zastosowanie odpowiedniego mechanizmu transferu danych, gdy jest wymagany.

Niektóre podmioty Syneos Health, Syneos Health Clinical, Inc., Syneos Health, LLC, InVentiv Clinical, LLC, oraz InVentiv Health Clinical Research Services, LLC, posiadają własną certyfikację zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA i Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA określoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych („Tarcza Prywatności”) w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych odpowiednio z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności. Odnośnie wszystkich Danych Osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Tarczą Prywatności, Podmioty Tarczy Prywatności podlegają regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W przypadku konfliktu między warunkami zawartymi w niniejszym oświadczeniu a Zasadami Tarczy Prywatności, obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikacją, proszę odwiedzić stronę https://www.privacyshield.gov/ lub skontaktować się z nami korzystając z poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować; Zgłaszanie obaw”, gdzie uzyskać można niniejszy dokument. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o Tarczy Prywatności.

Gdzie to istotne, Firma wykorzystuje alternatywne metody osiągnięcia odpowiednich zabezpieczeń dla transferów Danych Osobowych poza EOG, takie jak wykonywanie standardowych klauzul umownych UE lub inny odpowiedni mechanizm transferu danych. Można uzyskać kopię wdrożonych przez nas odnośnych mechanizmów transferu danych, kontaktując się z nami zgodnie z poniższym punktem „Jak się z nami skontaktować; Zgłaszanie obaw”

Prawa przysługujące podmiotowi danych

W niektórych krajach, w pewnych okolicznościach mogą przysługiwać Państwu prawa dotyczące przetwarzania przez nas Danych Osobowych, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń lub wykluczeń przewidzianych w obowiązujących przepisach. Prawa te mogą obejmować: (i) dostęp do Danych Osobowych i pewnych informacji na temat ich przetwarzania, (ii) korekta lub sprostowanie Danych Osobowych, które są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne, (iii) żądanie przekazania Państwu Danych Osobowych udostępnionych nam lub innemu Administratorowi Danych, (iv) sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, (v) wycofanie zgody w odniesieniu do przetwarzania przez nas Danych Osobowych, jeśli takie przetwarzanie było prowadzone w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę (zgodnie z opisem w punkcie "Prawo do wycofania zgody" w niniejszym oświadczeniu), (vi) usunięcie Danych Osobowych oraz (vii) ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych.

Z praw tych można korzystać bezpłatnie. Jednakże możemy naliczyć rozsądną opłatę lub odmówić działania na żądanie, na przykład, jeśli żądanie jest wyraźnie niezasadne lub przesadne, w szczególności z powodu jego wielokrotnego charakteru. Polityką Firmy jest podjęcie uzasadnionych kroków w celu weryfikacji Państwa tożsamości przed podjęciem działań w związku z dowolnym Państwa żądaniem egzekwowania swoich praw w odniesieniu do danych osobowych.

Podmioty Tarczy Prywatności zobowiązują się ponadto do współpracy z organami ochrony danych UE (DPA) w przypadku pracowników z UE, Biurem Komisarza ds. Informacji w przypadku pracowników z Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji w przypadku pracowników ze Szwajcarii, w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności związanych z danymi w zakresie zasobów ludzkich, przekazywanymi odpowiednio z UE lub Szwajcarii, w kontekście stosunku pracy.

Państwa obowiązki

Istotne jest, aby przetwarzane przez nas Dane Osobowe były dokładne i aktualne. Należy niezwłocznie poinformować nas o zmianie w Danych Osobowych. Można to zrobić korzystając z dostępnych narzędzi samopomocy, lub kontaktując się ze swoim przełożonym, Działem Zasobów Ludzkich, lub Globalnym Biurem ds. Ochrony Prywatności w celu uzyskania pomocy.

Należy przestrzegać prawa i polityk Firmy, standardów i procedur podczas obsługi Danych osobowych innych osób, do których mają Państwo dostęp w trakcie relacji z Firmą. W szczególności nie należy uzyskiwać dostępu ani korzystać z takich Danych Osobowych w żadnym innym celu niż w związku ze swoją pracą w Firmie i w stopniu, w jakim jest to konieczne dla jej wykonania. Zobowiązanie do zachowania poufności Danych osobowych pozostaje w mocy po rozwiązaniu stosunku z Firmą.

Jak się z nami skontaktować; Zgłaszanie obaw

Staramy się zachować przejrzystość w zakresie sposobu przetwarzania Danych Osobowych. Z pytaniami lub obawami dotyczącymi działań firmy w zakresie przetwarzania lub niniejszego oświadczenia można kontaktować się z globalnym inspektorem ds. prywatności i ochrony danych Firmy, wysyłając e-mail do: [email protected] lub pisemnie na adres: Syneos Health, Attn: Global Privacy Office, 1030 Sync Street, Morrisville, NC 27560.

W pewnych jurysdykcjach, takich jak państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwajcaria i Wielka Brytania (po wystąpieniu z UE), mają Państwo również w każdej chwili prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego ds. ochrony prywatności właściwego dla swojej jurysdykcji („Organ nadzoru”). Informacje kontaktowe dla każdego organu nadzoru UE znajdują się tutaj

W pewnych okolicznościach, opisanych na stronie internetowej Tarczy Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], współpracownicy z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii mogą mieć prawo wystąpić o wiążący arbitraż, po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów. 

Zmiany w treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie może być okresowo ulegać zmianom mającym na celu zachowanie spójności i zgodności ze zmianami w obowiązującym prawie lub polityce lub w celu objaśnienia naszych działań związanych z przetwarzaniem. Po udostępnieniu zaktualizowanej wersji niniejszego oświadczenia przekażemy powiadomienie za pośrednictwem Intranetu Firmy i/lub automatycznej wiadomości z linkiem do informacji na konto e-mail pracownika.

Czy chciałbyś dołączyć do Syneos Health? Skontaktuj się